POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE TEACH FOR ROMANIA

Nota informare sponsori

Nota informare cursanți

Nota candidați voluntariat

Nota candidați angajare

1. Scopul Politicii de Confidentialitate

Asociația Teach for Romania tratează cu maximă importanță relația cu candidații în program, cu profesorii și învățătorii sponsorizați, cu sponsorii și partenerii, cu furnizorii de produse și servicii, angajații și solicitanții de locuri de muncă, precum și cu participanții la evenimente și alte părți interesate. Asociația își propune să ofere un nivel adecvat de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a-și mentine și îmbunătăți relațiile de parteneriat, încrederea și reputația.

Politica de confidențialitate respectă principiile Regulamentului General al Uniunii Europene privind protecția persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora 679/2016 (denumit în continuare „RGPD”). Regulamentul își propune să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice din UE în contextul globalizării economiei și digitalizării comunicațiilor, în special dreptul acestora la protecția datelor cu caracter personal. RGPD pune transparența și legalitatea prelucrărilor ca principii de referință pentru a oferi indivizilor informaţiile și controlul de care au nevoie atunci când le sunt prelucrate datele cu caracter personal.
 

Politica de confidențialitate urmărește să ofere un cadru aplicat la nivel internațional în cadrul Asociației pentru a atinge un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în beneficiul tuturor părților implicate.

2. Domeniul de aplicare al acestei politici

Această politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociația Teach for Romania. Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi informații biografice (nume, date de naștere, etc.), date privind locul de muncă (adrese, poziție, numere de telefon și adrese de e-mail, etc.) identificator online (adresa IP) sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această politică cuprinde principii general acceptate privind protecția datelor, fără a înlocui cadrul legal existent. Politica este în acord cu dreptul European și dreptul intern cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și se aplică operațiunilor din cadrul  Asociației Teach for Romania. Asociația se angajează ca  această politică să respecte pe deplin legile naționale și Europene aplicabile cu privire la protecția datelor personale și libera circulație a acestora.

Această politică nu se aplică datelor de identificare a persoanelor juridice, cum ar fi companiile sau alte organizații cu personalitate juridică.

Această politică nu se aplică datelor anonime, cum ar fi datele statistice. Cu toate acestea, simpla absență a unui nume nu implică faptul că datele sunt anonime, ar trebui să fie imposibilă identificarea directă sau indirectă a unei persoane vizate.

Această politică poate fi modificată sub coordonarea echipei de protecție a datelor din asociație. Puteți găsi cea mai recentă versiune a acestei politici pe site-ul  www.teachforromania.org  și intern, pe o secțiune dedicată în folderul Team din OneDrive.

3. Definiții

Operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de legea aplicabilă.

Persoana împuternicită de operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Date cu caracter personal

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

Date cu caracter special

Datele personale referitoare la origine rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile flosofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea și datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Persoana vizată

O persoană fizică identificată sau identificabilă al cărui/ cărei date cu caracter personal sunt procesate. O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal

O încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Destinatar

O persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot  comunica date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume, în conformitate cu dreptul Uniunii sau dreptul intern nu vor fi considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective va respecta normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

4. Identificarea operatorului

ASOCIAŢIA TEACH FOR ROMANIA

Adresa de contact: Clădirea Green Court C, str. Gara Herăstrău, nr. 4D, etaj 7, Sector 2, Bucureşti.

C.I.F: 32590589

Website: www.teachforromania.org

E-mail: dpo@teachforromania.ro

5. Principii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1 Legalitate și echitate

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal și echitabil în raport cu persoana vizată. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal va fi legală numai în măsura în care prelucrarea se bazează pe un temei de prelucrare prevăzut de lege. Atunci când sunt procesate categorii speciale de date cu caracter personal, aceasta se va face numai atunci când se aplică una din condițiile de derogare specificate de lege.

5.2 Transparența

Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv atunci când este oportun în format electronic.

5.3 Limitarea scopului

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal trebuie să fie explicite și legitime și să fie determinate în momentul colectării acestora. Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.

5.4 Minimizarea datelor

Datele personale trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

5.5 Acuratețea datelor

Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, să fie actualizate. Trebuie să se ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

5.6 Limitarea stocării datelor

Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate o perioadă mai mare decât este strict necesar pentru prelucrarea respectivă. Din momentul în care datele personale nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prelucrării, acestea trebuie anonimizate sau șterse. Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în masura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.

5.7 Integritatea și confidențialitatea datelor

Prelucrarea datelor personale trebuie să fie făcută într-un mod care asigură securitatea acestora inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Sunt instituite angajamente de confidențialitate cu angajații, consultanții și alte părți care au acces la datele cu caracter personal. În plus, trebuie implementat un sistem de restricționare a accesului bazat pe parolă sigură astfel încât  persoanele pot accesa numai acele date cu caracter personal de care au nevoie pentru exercitarea atribuțiilor care le revin.

5.8 Responsabilitatea datelor

Teach for Romania trebuie să poată demonstra conformitatea cu principiile legalității, echității, transparenței, minimizării, limitării scopului, limitării stocării, integrității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal. Politicile de protecție a datelor, elementele de control, procedurile, listele de verificare și alte măsuri care constituie cadrul de protecție a datelor sunt documentate sistematic.

5.9 Protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit

Elementele de control și modul de respectare a principiilor legate de prelucarea datelor cu caracter personal sunt dezvoltate în mod proactiv din faza de proiectare și elaborare a operațiunilor de procesare. Cele mai stricte setări de confidențialitate (în raport cu cantitatea de date colectate, amploarea procesării, perioada de stocare și accesibilitatea acesteia) trebuie aplicate în mod implicit la orice procesare. Respectarea principiului protecției datelor din momentul proiectării și în mod implicit este o cerință funcțională pe întreaga durată de viață a operațiunilor Teach for Romania care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Teach for Romania procesează date cu caracter personal pentru derularea următoarelor procese:

Managementul procesului de recrutare, evaluare și selecție a participanților în programul Teach for Romania

Scop: Derularea activității de recrutare, evaluare, selecție și integrare a candidaților pentru programul Teach for Romania.

Legalitate: demersuri în vederea semnării contractului de participare în programul Teach for Romania.

Persoane vizate: candidaţii la poziţia de director, profesor, educator sau învăţător în programul Teach for Romania

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele complet, data nașterii, sexul, domiciliul/ reședința, cetățenia;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Date privind studiile urmate şi calificările obținute;
 • Date privind experiența profesională anterioară;
 • Date rezultate din procesul de selecţie, datele furnizate din testul de gramatică a limbii române și din testul de limba engleză;
 • Date de identificare ale persoanei ce face recomandare (nume, prenume, loc de muncă, funcție, telefon, e-mail);
 • Date suplimentare furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în CV sau în vederea încheierii contractului individual de muncă (e.g. fotografie, hobby-uri, date privind deținerea unui permis de conducere, permis de ședere, certificat de înregistrare a rezidenței, starea civilă etc.).

Durata de prelucrare: durata procesului de recrutare şi selecţie la care se adaugă un an după finalizarea acestuia, pentru apărarea asociaţiei împotriva oricăror plângeri făcute de candidaţi – art. 20 coroborat cu art. 8 din ord 37/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Managementul bazei de date de talente (R&O)

Scop: Utilizarea datelor cu caracter personal pentru recrutări ulterioare în programul Teach for Romania.

Legalitate: consimțământul persoanelor vizate

Persoane vizate:  candidaţii la poziţia de director, profesor, educator sau învăţător în programul Teach for Romania.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele complet, data nașterii, sexul, domiciliul/ reședința, cetățenia;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Date privind studiile urmate şi calificările obținute;
 • Date privind experiența profesională anterioară;
 • Date rezultate din procesul de selecţie, datele furnizate din testul de gramatică a limbii române și din testul de limba engleză;
 • Date suplimentare furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în CV sau în vederea încheierii contractului individual de muncă (e.g. fotografie, hobby-uri, date privind deținerea unui permis de conducere, permis de ședere, certificat de înregistrare a rezidenței, starea civilă etc.).

Durata de prelucrare: 5 ani de la încheierea procesului de recrutare şi selecţie.

Managementul activității de analiză statistică în vederea performanței programului Teach for Romania

Scop: Îmbunătăţirea procesului de sponsorizare, recrutare și derulare a programului Teach for Romania.

Legalitate: interes legitim al Asociatiei pentru evaluarea, analiza și îmbunătățirea activității și a impactului programului Teach for Romania.

Persoane vizate: candidaţii la rolul de profesor, învăţător sau educator, în programul Teach for Romania, participanții în program, elevi și reprezentanții sponsorilor.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: nume şi prenume, data nașterii, gen, etnie, funcție, loc de muncă, semnătura, județul si localitatea de reședință, funcţie, loc de muncă, telefon, e-mail, intoleranțe alimentare; date medicale de care sa tinem cont
 • Scorurile obţinute în procesul de selecţie de candidații la programul Teach, opţiunile legate de experienţa bifate dintr-o listă de opţiuni inclusă în formularul de înregistrare (1).
 • Date de identificare participanți în program, alumni, elevi corelate cu indicatori de impact si succes (precum indicatori referitori la performanța/evoluție în program, absenteismul școlar, SEL, literație, numerație).

Durata de prelucrare: 10 ani de la încheierea procesului de sponsorizare, recrutare şi selecţie.

Managementul contractelor de sponsorizare a cadrelor didactice în programul Teach for Romania

Scop: Administrarea activităţilor de pregătire didactică, mentorat, organizare evenimente, evaluare competențe, activitatea de obţinere a unui post în sistemul de învăţământ.

Legalitate: Art. 6.1 b – demersuri în vederea semnării contractului şi derularea contractului de sponsorizare.

Persoane vizate: candidaţii selectaţi pentru programul Teach for Romania.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: nume şi prenume, locul şi data nașterii, sex, domiciliu, cod numeric personal, serie şi număr carte de identitate, cetăţenie, loc de muncă (școala în care predă) și funcția;
 • Date de contact: număr de telefon, adresa de e-mail, denumire cont Facebook;
 • Date privind contul bancar (IBAN şi banca);
 • Date privind starea civilă: căsătorit/ necăsătorit;
 • Date privind studiile urmate şi calificările obţinute;
 • Date privind experienţa profesională anterioară;
 • Date suplimentare rezultând din alte documente furnizate de dumneavoastră (de exemplu, curriculum vitae; act de identitate; Cazier judiciar, screening de integritate (portalul ministerului de justiţie); certificat de înregistrare a rezidenței sau permis de şedere, dacă este cazul; diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a unei școli profesionale, diploma de absolvire studii universitare, diploma de absolvire a unor cursuri de masterat, certificate de participare la cursuri de instruire și perfecționare etc.;
 • Adeverinţa medicală;
 • Alte date conexe cu poziţia ocupată în asociație (funcţia, datele de contact de business, evaluarea periodică și anuală a profesorului, învăţătorului sau educatorului sponsorizat, calitatea rezultatelor profesionale, proiectele derulate, disciplina în muncă, măsuri disciplinare, incapacităţi de muncă).
 • Date generate de sistemele informatice (datele de logare, date de tranzacţionare).
 • Imagini foto, înregistrări video şi/sau audio.
 • Datele furnizate din testul PCM, date colectate în cadrul monitorizării și evaluarii de impact pe perioada celor doi ani de program.

Durata de prelucrare: durata contractului de sponsorizare la care se adăuga o perioadă de arhivare de 10 ani de zile.

Managementul contractelor de sponsorizare a elevilor care beneficiază de sprijin financiar din partea Teach for Romania

Scop: Managementul activităților prevăzute în contractul de sponsorizare – sprijin financiar, de pregătire, dezvoltare competențe de leadership, mentorat, evaluare competențe.

Legalitate: Art. 6.1 b – demersuri în vederea semnării contractului şi derularea contractului de sponsorizare.

Persoane vizate: elevii care beneficiază de sprijin financiar din partea Teach for Romania și părinții/ reprezentanții legali ai acestora.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: nume şi prenume, locul şi data nașterii, sex, domiciliu, cod numeric personal, serie şi număr carte de identitate, cetăţenie, ocupație, loc de muncă, date specifice procesului de evaluare personală;
 • Date de contact: număr de telefon, adresa de e-mail;
 • Date privind contul bancar (IBAN şi banca);
 • Date privind starea civilă: căsătorit/necăsătorit/văduv/divorțat;
 • Date privind venitul: adeverință de salariu/venit, adeverință de șomaj/cupon de pensie pe ultimele 3 luni de la ambii părinți/reprezentanți legali/membri ai familiei lărgite care are în îngrijire elevul; adeverință de la Administrația Fiscală care atestă dacă există venituri din activități independente și care sunt acestea (de la Primărie se aduc Certificatele de atestare fiscală); declarație pe ultimele trei luni privind venitul de la ANAF – pentru cei care nu au nici un venit;
 • Date suplimentare rezultând din alte documente furnizate de dumneavoastră (de exemplu, adeverință la zi de la instituția de învățământ care atestă profilul urmat și anul de studii, adeverință la zi eliberată de instituția de învățământ care să ateste media la purtare și media școlară în toți anii de studiu/sau media de admitere la liceu, acte care dovedesc performanțele școlare ale tânărului, participarea la concursuri, activități extra-școlare, evaluare anuală a elevului sponsorizat);
 • Date privind domiciliul pe perioada studiilor liceale (declarație, contract de închiriere, documente de proprietate etc.);
 • Date generate de sistemele informatice (datele de logare, date de tranzacţionare);
 • Imagini foto, înregistrări video şi/sau audio.

Durata de prelucrare: durata contractului de sponsorizare la care se adăuga o perioadă de arhivare de 10 ani de zile.

Managementul activităţilor de marketing şi organizarea de evenimente

Scop: Promovarea modelului (valori, abilităţi, competențe, specific intervenţie, obiective) şi imaginii Teach for Romania.

Legalitate: Art. 6.1 a – consimţământul persoanelor vizate (utilizat ca legalitate conform art. 6 și ca derogare conform art. 9)

Persoane vizate: participanții în programul Teach for Romania si alumni, copii, părinţi, studenţi; persoane autorizate din partea sponsorilor, donatori și fundraiseri persoane fizice; reprezentanți ai ONG-urilor și Fundațiilor; invitaţi speciali și participanți la evenimente/ traininguri/ sesiuni de conștientizare și promovare (online sau offline); publicul larg pe canale de comunicare online, voluntari, reprezentanți ai instituțiilor, profesori din sistemul public și privat de educație.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele si prenume, data nașterii, gen, etnie, domiciliul/reședința, cetățenia, instituţia de învăţământ şi anul de studiu (clasă), locul de muncă, funcția.
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail.
 • Fotografii, înregistrări video şi/sau audio (se va utiliza ca derogare pentru utilizarea acestor date consimțământul persoanei vizate);
 • Alte date cu caracter personal specifice unui tip de eveniment (afecțiuni de sănătate, preferințe alimentare, cont bancar, informații despre persoane de contact în caz de urgență etc.)

Durata de prelucrare: durata evenimentului la care se adăuga o perioadă de stocare de 10 ani.

Managementul semnării și derulării contractelor de parteneriat cu școlile, inspectoratele, MEN, universităţi, ONG-uri și alte instituții de profil educațional

Scop:  Promovarea, implementarea și dezvoltarea modelului Teach for Romania.

Legalitate: Demersuri în vederea semnării contractului de parteneriat/colaborare şi derularea contractului de parteneriat/colaborare.

Persoane vizate:  reprezentanții autorizați ai școlilor, inspectoratelor, MEN, universităţilor, ONG-urilor și ai altor instituții, să angajeze şi să deruleze contractele de parteneriat/colaborare.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: Nume şi prenume, funcţie, loc de muncă, semnătura;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa de corespondenţă;
 • Alte date cu caracter personal derivate din obiectul specific al contractului de parteneriat/colaborare.

Durata de prelucrare: durata de derulare a contractului de parteneriat/colaborare la care se adăuga o perioadă de arhivare de 10 ani de zile.

Managementul relației cu absolvenții programului Teach for Romania

Scop: Dezvoltarea profesională a absolvenții programului Teach for Romania și îndrumare în carieră, monitorizarea activități și rezultatelor profesionale, informarea cu privire la activitățile Teach for Romania și evaluarea modalităților de comunicare și colaborare cu asociaţia.

Legalitate: acord de prelucrare date cu caracter personal (părțile au calitatea de operatori asociați).

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: Nume şi prenume, data nașterii, sex, orașul și județul de rezidență, loc de muncă şi funcţia,
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, denumire cont Facebook;
 • Date privind studiile urmate şi calificările obţinute;
 • Date privind experienţa profesională anterioară;
 • Imagini foto, înregistrări video şi/sau audio;
 • Date colectate în cadrul monitorizării și evaluarii de impact a programului Teach for Romania;
 • Alte date cu caracter personal derivate din colaborarea între părţi şi menţionate în consimţământ.

Durata de prelucrare: 10 ani.

Managementul formatorilor şi trainerilor

Scop: Desfăşurarea activităţilor de training şi pregătire a participanţilor în programul Teach for Romania şi a personalului Teach for Romania.

Legalitate: Art. 6.1 b – demersuri în vederea semnării contractului şi derularea contractului.

Persoane vizate: reprezentanții autorizați ai companiilor, traineri, formatori, persoane autorizate din partea sponsorilor şi partenerilor, metodişti din sistemul de educaţie, autorizați să angajeze şi să deruleze contractele de parteneriat/colaborare/ prestări servicii.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: Nume, prenume, funcţie, semnătura, loc de muncă;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Fotografii, înregistrări video şi/sau audio (se va utiliza ca derogare pentru utilizarea acestor d hăiate consimțământul persoanei vizate);
 • Alte date cu caracter personal derivate din obiectul specific al contractului de parteneriat/colaborare/prestări servicii.

Durata de prelucrare: durata de derulare a contractului de parteneriat/colaborare/prestări servicii la care se adăuga o perioadă de stocare de 10 ani.

Managementul relației cu participanți la cursurile derulate de Teach for Romania

Scop: Desfăşurarea activităţilor de training şi pregătire a participanţilor la cursurile derulate fizic, hybrid, blended și online (prin platforma www.mento.acadeny, Zoom etc) de Teach for Romania (prin traineri propri sau externi).

Legalitate: Art. 6.1 b – demersuri în vederea semnării contractului/ înscrierii la curs(uri) şi derularea contractului/cursului/cursurilor.

Persoane vizate: participanții la cursuri din sinstemul de educatie public și privat (educatori, învățători, profesori, directori, metodiști, inspectori școlari etc.), reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor publice responsabile de protecția copilului – DGASPC, DGASMB, reprezentanți ai companiilor/ONG-urilot sau altor organizații.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: Nume, prenume, gen, etnie, vârstă, funcţie, semnătura, loc de muncă;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa;
 • Fotografii, înregistrări video şi/sau audio (se va utiliza ca derogare pentru utilizarea acestor date consimțământul persoanei vizate);
 • Alte date colectate specifice cursului accesat (date despre starea de sănătate pe care să le avem în vedere, preferințe alimentare, cont bancar, informații despre persoane de contact în caz de urgență etc.)

Durata de prelucrare: durata de derulare a cursului la care se adăuga o perioadă de arhivare de 10 ani.

Managementul procesului de selecţie a sponsorilor

Scop: Derularea selecţiei de sponsori pentru susţinerea programului Teach for Romania.

Legalitate: interes legitim al Asociaţiei Teach for Romania pentru susţinerea programului şi al activităţilor funcţionale/suport.

Persoane vizate: persoane fizice, reprezentanții companiilor vizate, reprezentanți ai instituțiilor/ organizațiilor finanţatoare, reprezentanți ai fundaţiilor şi ONG-urilor vizate, reprezentanți ai furnizorilor.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: Nume, prenume, funcţie, loc de muncă, data naşterii, preferințe alimentare;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa de corespondenţă;
 • Alte date cu caracter personal specifice unui tip de eveniment (menţionate în consimţământul specific evenimentului).

Durata de prelucrare: durata procesului de selecţie la care se adaugă un an de zile.

Managementul procesului de semnare şi derulare a contractelor de sponsorizare şi finanţare, de donaţii directe prin pagini web specializate 

Scop: Derularea contractului de sponsorizare pentru susţinerea programului Teach for Romania.

Legalitate: demersuri în vederea semnării contractului de sponsorizare şi derularea contractului de sponsorizare.

Persoane vizate: persoane fizice, donatori, fundraiseri și donatori potențiali, reprezentanții companiilor vizate, reprezentanți ai instituțiilor, reprezentanți ai fundaţiilor şi ONG-urilor vizate, alte persoane vizate participante în evenimentele organizate sub egida unui contract de sponsorizare/finanțate.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare reprezentanţi sponsori (companii, fundatii, institutii finanțatoare): nume şi prenume, data nașterii, sex, funcţie, loc de muncă, semnătura;
 • Date de identificare reprezentanţi ONG-uri partenere în proiecte cu finanțare publică/UE: nume şi prenume, data nașterii, sex, funcţie, loc de muncă, semnătura;
 • Date de identificare pentru donatorii persoane fizice: nume şi prenume, data nașterii, sex, domiciliu, serie şi număr carte de identitate, cetăţenie, funcţie, loc de muncă, cod bancare, semnătura;
 • Date de identificare participanți în program/alumni / copii, corelat cu indicatori de impact si succes (precum indicatori referitori la performanța școlară, absenteismul școlar) participanți în proiecte finanțate: nume şi prenume, data nașterii, sex, funcţie, etnie, loc de muncă, semnătura; intoleranțe alimentare; probleme medicale de sănătate.
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa de corespondenţă;
 • Alte date cu caracter personal derivate din obiectul specific al contractului de sponsorizare.

Durata de prelucrare: durata de derulare a contractului de sponsorizare, la care se adăuga o perioadă de arhivare de 10 ani.

Managementul activităţii de recrutare de personal

Scop: Derularea activităţii de recrutare şi selecţie de personal în vederea derulării activităţii Teach for Romania.

Legalitate: demersuri făcute de persoana vizată în vederea semnării CIM.

Persoane vizate:  candidaţii pentru posturile declarate disponibile.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele complet, data nașterii, sexul, domiciliul/ reședința, cetățenia;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Date privind studiile urmate şi calificările obținute;
 • Date privind experiența profesională anterioară;
 • Date necesare pentru confirmarea obligației legale de angajare în România pentru persoane ce nu sunt cetățeni ai UE (îndeplinirea unei obligații legale art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 679/2016).
 • Date de identificare ale persoanei ce face recomandare (nume, prenume, loc de muncă, funcție, telefon, e-mail)
 • Date suplimentare furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în CV sau în vederea încheierii contractului individual de muncă (e.g. fotografie, hobby-uri, date privind deținerea unui permis de conducere, permis de ședere, certificat de înregistrare a rezidenței, starea civilă etc.);
 • Cazier judiciar, screening de integritate (portalul MinisteruluiJustiţiei).

Durata de prelucrare: durata procesului de recrutare şi selecţie la care se adaugă un an după finalizarea acestuia, pentru  apărarea asociaţiei împotriva oricăror plângeri făcute de candidaţi – art. 20 coroborat cu art. 8 din ord 37/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Managementul baze de date de talente (HR)   

Scop: Utilizarea informațiilor pentru recrutări ulterioare la Teach for Romania.

Legalitate: consimțământul persoanelor vizate

Persoane vizate:  candidaţii pentru posturile disponibile în echipa Teach for Romania.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele complet, data nașterii, sexul, domiciliul/reședința, cetățenia;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Date privind studiile urmate şi calificările obținute;
 • Date privind experiența profesională anterioară;
 • Date rezultate din procesul de selecţie;
 • Date suplimentare furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în CV sau în vederea încheierii contractului individual de muncă (e.g. fotografie, hobby-uri, date privind deținerea unui permis de conducere, permis de ședere, certificat de înregistrare a rezidenței, starea civilă etc.).

Durata de prelucrare: 5 ani de la încheierea procesului de recrutare şi selecţie.

Managementul semnării și derulării contractelor individuale de muncă

Scop:  Derularea contractului individual de muncă respectând legislația în vigoare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate în temeiul contractului individual de muncă care respectă obligaţiile legale ale asociației (e.g. Codul Muncii, Codul Fiscal, Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă, Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2000, Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor etc.), în următoarele scopuri specifice:

 1. încheierea contractului individual de muncă (inclusiv pentru desfăşurarea stagiului de practică);
 2. executarea contractului individual de muncă, inclusiv crearea conturilor de utilizator necesare accesării anumitor aplicații sau pagini web, precum și pentru stabilirea accesului dumneavoastră la anumite documente;
 3. suspendarea, modificarea, încetarea contractului individual de muncă;
 4. înregistrarea în registrul general de evidență a datelor cu caracter personal relevante şi păstrarea dosarului de personal;
 5. ţinerea evidenţei prezenței dumneavoastră la locul de muncă și pontarea dumneavoastră;
 6. acordarea concediilor de care beneficiați;
 7. evaluarea performanței dumneavoastră la locul de muncă;
 8. pregătirea profesională continuă în conformitate cu codul muncii;
 9. acordarea oricăror remunerații sau beneficii care vi se cuvin în temeiul contractului individual de muncă sau al politicilor, regulamentelor sau altor asemenea aplicabile la Teach for Romania;
 10. participarea dumneavoastră la cursuri de formare profesională;
 11. organizarea sănătății și securității în muncă la nivelul Asociaţiei;
 12. organizarea deplasărilor și călătoriilor în interes de serviciu;
 13. asigurarea securității datelor personale;
 14. desfășurarea auditurilor și anchetelor interne;
 15. gestionarea accesului dumneavoastră la resurse puse la dispoziţie în vederea derulării raportului de muncă;
 16. eliberare documente la cerere;
 17. accesul şi utilizarea sistemelor informatice.

Legalitate: demersuri în vederea semnării contractului individual de muncă și derulării acestuia.

Persoane vizate: angajații Teach for Romania.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare conform CI: nume şi prenume, locul şi data nașterii, sex, domiciliu, cod numeric personal, serie şi număr carte de identitate, permis de conducere, cetăţenie;
 • Date certificat de naștere: nume și prenume, data naşterii, locul nașterii, numele şi prenumele tatălui, numele și prenumele mamei, cod numeric personal, serie și număr act.
 • Date de contact: număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de rezidenţa;
 • Date privind religia;
 • Date privind contul bancar;
 • Date privind starea civilă: căsătorit / necăsătorit;
 • Date privind studiile urmate şi calificările obţinute;
 • Date privind experienţa profesională anterioară;
 • Date de identificare ale persoanelor aflate în întreţinere, dacă este cazul: nume şi prenume, locul şi data nașterii, codul numeric personal;
 • Date de identificare ale reprezentanţilor legali, dacă este cazul: nume şi prenume, locul şi data nașterii, codul numeric personal;
 • Date privind calitatea de asigurat în sistemul public de asigurări sociale;
 • Date din evidența pontajului ( nume, prenume, ora sosire, ora plecare ).
 • Date suplimentare rezultând din alte documente furnizate de dumneavoastră (de exemplu, curriculum vitae; act de identitate; cazier judiciar – unde este cazul (administrator, manager de transport, consilier juridic, gestionari); acte de stare civilă ale dumneavoastră sau ale persoanelor aflate în întreţinerea dumneavoastră; permis de conducere, dacă este cazul; certificat de înregistrare a rezidenței sau permis de şedere, dacă este cazul; diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a unei școli profesionale, diploma de absolvire studii universitare, diploma de absolvire a unor cursuri de masterat, certificate de participare la cursuri de instruire și perfecționare etc.; adeverința eliberată de fostul angajator cu privire la activitate şi salariu), orice alte diplome din care reiese experienţa dumneavoastră şi cursurile absolvite;
 • Pentru angajaţii ce intră în concediu creştere copil: datele ce reies din certificatul de naştere al copilului acestea fiind nume și prenume, data naşterii, locul nașterii, numele şi prenumele tatălui, numele și prenumele mamei, cod numeric personal, serie și număr act;
 • Date ce ţin de sănătatea angajatului în cazul în care apar concedii medicale în perioada desfăşurării contractului de muncă;
 • Alte date conexe cu poziţia ocupată în companie ( tipul contractului de muncă, funcţia, datele de contact de business, evaluarea anuală a angajatului, calitatea rezultatelor profesionale, disciplina în muncă, măsuri disciplinare, concedii de odihnă, incapacităţi de muncă);
 • Date generate de sistemele informatice (datele de logare, date de tranzacţionare).

Durata de prelucrare: pe durata derulării CIM la care se adaugă durata de arhivare de 75 ani.

Prelucrarea fotografiilor şi înregistrărilor video-audio ale angajaţilor Teach for Romania

Scop: Dezvoltării comunicării şi identităţii asociaţiei, dezvoltarea modelului Teach for Romania, activităţilor de instruire, dezvoltare personală, precum şi în vederea organizării unor evenimente.

Legalitate: interesul legitim pentru dezvoltării comunicării şi identităţii asociaţiei, dezvoltarea modelului Teach for Romania, activităţilor de instruire, dezvoltare personală, precum şi în vederea organizării unor evenimente.

Date cu caracter personal:

 • Fotografie, înregistrări video şi audio.

Durata de prelucrare: Pe durata derulării contractului de muncă la care se adăuga o perioadă de 5 ani.

(Imaginea dumneavoastră  va fi prelucrată având ca derogare consimţământul dumneavoastră  conform art. 9 RGPD).

Evaluarea personalului Teach for Romania

Scop: Dezvoltarea competitivităţii în Teach for Romania, stabilirea planului de dezvoltare şi instruire.

Legalitate: Interes legitim pentru evaluarea și îmbunătățirea performanței Teach for Romania.

Persoane vizate: angajaţii Teach for Romania.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: nume şi prenume;
 • Alte date conexe cu poziţia ocupată în companie ( tipul contractului de muncă, funcţia, datele de contact de business, calitatea rezultatelor profesionale, disciplina în muncă).

Durata de prelucrare: pe durata derulării CIM la care se adaugă un an după finalizarea acestuia, pentru apărarea asociaţiei împotriva oricăror plângeri făcute de angajat.

Managementul activităţii de „Exit interview”

Scop: îmbunătăţirea proceselor şi fidelizarea angajaţilor Teach for Romania.

Legalitate: interes legitim privind îmbunătățirea abilităților de angajator ale Teach for Romania.

Persoane vizate: angajații care încetează contractul individual de muncă cu Teach for Romania.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: nume şi prenume;
 • Alte date conexe cu poziţia ocupată în companie (tipul contractului de muncă, funcţia, calitatea rezultatelor profesionale, disciplina în muncă, relatări personale legate de experienţă de a lucra la angajator, opinii şi judecăţi despre alţi angajaţi şi procese ale angajatorului etc.).

Durata de prelucrare: doi ani de zile de la încetarea CIM.

Managementul recrutării şi selecţiei voluntarilor

Scop: Derularea activității de recrutare şi selecţie a voluntarilor pentru activităţi de suport în Teach for Romania.

Legalitate: demersuri în vederea semnării contractului de voluntariat.

Persoane vizate: candidaţii la poziţia de voluntar la Teach for Romania

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: nume şi prenume, data nașterii, sex, domiciliul/ reședința, cetățenia;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Date privind studiile urmate şi calificările obținute;
 • Date privind experiența profesională anterioară;
 • Date rezultate din procesul de selecţie;
 • Date suplimentare furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în CV sau în vederea încheierii contractului de voluntariat (e.g. fotografie, hobby-uri, date privind deținerea unui permis de conducere, permis de ședere, certificat de înregistrare a rezidenței, starea civilă etc.).

Durata de prelucrare: durata procesului de recrutare şi selecţie la care se adaugă un an după finalizarea acestuia, pentru apărarea asociaţiei împotriva oricăror plângeri făcute de candidaţi – art. 20 coroborat cu art. 8 din ord 37/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Managementul derulării contractului de voluntariat la Teach for Romania

Scop: Derularea activității de management al voluntarilor pentru realizarea activităţilor de voluntariat specific în Teach for Romania.

Legalitate: Art. 6.1 b – demersuri în vederea semnării contractului şi derularea contractului de voluntariat.

Persoane vizate: candidaţii la poziţia de voluntar la Teach for Romania.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: nume şi prenume, locul şi data nașterii, sex, domiciliu, cod numeric personal, serie şi număr carte de identitate, permis de conducere;
 • Date de contact: număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de rezidenţă;
 • Date privind experienţa profesională anterioară;
 • Date suplimentare rezultând din alte documente furnizate de dumneavoastră (de exemplu, curriculum vitae; act de identitate; permis de conducere, dacă este cazul; certificat de înregistrare a rezidenței sau permis de şedere, dacă este cazul);
 • Fotografii, înregistrări video şi/sau audio;
 • Alte date conexe cu poziţia ocupată în asociaţie (evaluarea anuală, calitatea rezultatelor profesionale etc.).

Durata de prelucrare: durata contractului de voluntariat la care se adăuga o perioadă de arhivare de 10 ani de zile.

Managementul derulării contractelor cu furnizorii de produse și servicii

Scop: Semnarea și derularea contractelor cu furnizorii de produse și servicii.

Legalitate:  demersuri în vederea semnării contractelor și derularea contractelor cu furnizorii.

Persoane vizate: reprezentanții părţilor contractante autorizaţi să angajeze şi să deruleze contractele de furnizare de produse şi servicii.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele complet, funcţie, loc de muncă, semnătura;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa de corespondenţă;
 • Alte date cu caracter personal derivate din obiectul specific al contractului de furnizare de produse şi/sau servicii.

Durata de prelucrare: durata contractului de furnizare de produse şi/sau servicii la care se adaugă o perioadă de arhivare de 10 ani de zile.

Managementul activității de audit financiar și operațional

Scop:  Desfășurarea activității de audit financiar și operaţional.

Legalitate:  interesul legitim al operatorului pentru conformitatea şi eficientizarea activităţii financiare și operaționale

Persoane vizate:  toate persoanele ce au rol în desfășurarea activității auditate.

Date cu caracter personal:

Datele cu caracter personal cuprinse în activităţile auditate.

Durata de prelucrare: 10 ani.

Managementul reclamațiilor și litigiilor

Scop: Derularea activității specifice soluționării reclamațiilor și litigiilor.

Legalitate: interesul legitim urmărit de operator pentru protejarea intereselor organizației.

Persoane vizate:  toate persoanele implicate în soluționarea reclamațiilor și litigiilor.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: nume şi prenume, loc de muncă, funcție, telefon, adresă de e-mail;
 • Alte date relevante pentru derularea soluţionării reclamațiilor și litigiilor.

Durata de prelucrare: în funcţie de speţă, conform legislaţiei în vigoare, și ulterior pe o perioadă de 2 ani de la soluţionarea reclamaţiei sau litigiului.

7. Destinatari

Voluntarii, participanții si alumnii programului Teach for Romania;

Angajații și Top managentul Teach for Romania, Teach for All, Membrii Asociației Teach for Romania;

Furnizori de servicii de recrutare, de evaluare psihologică și competențe specifice, platforme de recrutare (eJobs, Bestjobs, Hipo etc.)

Furnizori servicii de comunicare ai Teach for Romania, de colectare şi prelucrare date (Zenler/Mento, Galantom, Mailchimp, UK Benevity, Google Form, Salesforce etc);

Procesatori de plăți (Netopia, Paypal);

Finanțatori și sponsori, potențiali sponsori, donatori și fundraiseri individuali;

Furnizori servicii de organizare de evenimente și comunicare (agenții de PR, logistică, comunicare, bloggers/influencers, companii media);

Instituții şi organizații naționale și europene cointeresate în proiecte finanţate din fonduri UE/fonduri publice (Ministerul Fondurilor Europene, FDSC, FRDS, ANPCDEFP), instituţii de stat și europene (școli, inspectorate, MEN, O.N.P.C.S.B. ANAF, CE – EACEA, EEA – FMC);

Profesori si directori din sistemul public şi privat de educaţie din România, alte organizații partenere, instituții de stat (MEN, inspectorate, şcoli, universități, DGASPC, DGASMB etc.);

Furnizorii de training şi testare, Coachi, Mentori;

Terțe părți: ANAF, Revisal, Protecția și combaterea spălării banilor, Tribunal etc.;

Furnizori de servicii suport (IT, internet, telefonie, chirie, curățenie; furnizori de cazare, masă, materiale etc.; furnizori de servicii de contabilitate, suport juridic, audit, beneficii, impact, servicii medicale și protecția muncii, SSM etc.).

Alte organizații din cadrul rețelei Teach for All.

8. Drepturile Persoanelor Vizate

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal:

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dacă, de exemplu, datele nu mai sunt necesare pentru procesare, sau persoana vizată obiectează în ceea ce privește prelucrarea datelor sau prelucrarea datelor cu caracter personal a fost facută în mod ilegal;
 • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale într-un format structurat ce poate fi citit automat;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile în care, de exemplu, legalitatea procesării sau exactitatea datelor este contestată. Odată restricționată, operatorul poate doar să stocheze datele personale, nu poate să le folosească mai departe și poate să ridice restricția numai după ce a informată persoana vizată despre această intenție. Fiecarui destinatar căruia i-au fost comunicate datele cu caracter personal trebuie să fie informat cu privire la orice rectificare, ștergere sau restricție care a fost efectuată pentru a se conforma cu acestă solicitare;
 • dreptul de a vă opune prelucrării în cazul în care aceasta se efectuează în vederea protejării interesului nostru legitim dacă situația dumneavoastră particulară vă oferă motive întemeiate;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o masură semnificativă;
 • dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legatură cu utilizarea de către Teach for Romania a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștală sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră.

9. Securitatea și confidențialitatea

Asociația Teach for Romania și angajații acesteia au implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, a pierderii accidentale, a modificărilor sau accesului neautorizat. Aceste măsuri sunt dezvoltate ținând seama de rezultatele analizei de risc a prelucrărilor efectuate și sunt evaluate și testate la intervale regulate. Securitatea și confidențialitatea necesită măsuri de sporire a gradului de conștientizare, instruire și comunicarea a problemelor legate de protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației (training pentru toți angajații care au acces la date cu caracter personal, alocarea responsabilităților, etc.). Trebuie luate în considerare tehnici cum ar fi minimizarea datelor, limitarea perioadei de stocare a informației, pseudonimizarea, criptarea, contracte de confidențialitate, integritate fizică a suporturilor de date și logarea conform drepturilor de acces în funcție de rolul avut în prelucrarea datelor cu caracter personal.

10. Persoana împuternicită de operator

Teach for Romania a impus persoanelor împuternicite de operator, adică orice subcontractant care prelucrează date cu caracter personal în numele Teach for Romania, să implementeze măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate. Atunci când se iau în considerare aceste măsuri, trebuie avute în vedere în mod corespunzător stadiul actual al sistemelor informatice, natura, obiectul, contextul și scopurile prelucrării precum și riscurile privind incalcarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. Teach for Romania a încheiat un acord de procesare cu fiecare dintre persoanele împuternicite în conformitate cu cerintele RGPD.

11. Transferul datelor

Transferul datelor cu caracter personal este garantat din punct de vedere al securității în țările din Uniunea Europeană / Spațiul Economic European și în alte țări considerate de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a acestora. Atunci când datele cu caracter personal sunt exportate de Teach for Romania care acționează ca operator în Uniunea Europeană către destinatari din țările care nu oferă un nivel adecvat de protecție, Teach for Romania s-a asigurat că sunt puse în aplicare măsuri de protecție adecvate,  clauze contractuale standard privind protecția datelor cu caracter personal sau mecanisme de certificare aprobate. În cazul în care au fost încălcate drepturile și libertățile persoanelor vizate de o entitate Teach for Romania care a importat datele, aflată într-o țară terță fără un nivel adecvat de protecție, Teach for Romania, care a exportat datele, se angajează să sprijine drepturile persoanei vizate,  în conformitate cu această politică împotriva entității importatoare Teach for Romania.

12. Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal

Top Managementul se asigură că persoana responsabilă de protecția datelor primește resursele adecvate, instruirea și garanțiile de independență necesare pentru a-și gestiona eficient sarcinile.

Persoana responsabilă cu protecția datelor are următoarele sarcini:

-Informarea și consilierea angajaților și persoanelor împuternicite de Teach for Romania care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin în temeiul regulamentului 679/2016 și altor dispoziții de drept al Uniunii Europene și al dreptului intern referitoare la protecția datelor.

-Monitorizarea respectării Regulamentului 679/2016, a altor dispoziții de drept ale Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a politicii Teach for Romania  sau a persoanei împuternicite de Teach for Romania  în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de instruire a personalului implicat în operațiunile de prelucrare și poate efectua verificări periodice, revizuiri și audituri ale documentelor, procedurilor și operațiunilor.

– Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia în conformitate cu prevederile articolului 35 din regulamentul 679/2016.

– Cooperarea cu autoritatea de supraveghere (ANSPDCP).

– Asumarea rolului de punct de contact pentru ANSPDCP privind aspectele legate de prelucrare inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din RGPD precum și dacă este cazul consultarea cu privire la orice altă chestiune.

– Coordonează tratarea cererilor persoanelor vizate.

13. Date de contact

Persoana responsabilă de protecția a datelor cu caracter personal:

e-mail: dpo@teachforromania.ro

adresa contact: Clădirea Green Court C, str. Gara Herăstrău, nr. 4D, etaj 7, Sector 2, Bucureşti.