Notă de informare

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru

programul Teach for Romania

 

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în cursul procesului de recrutare, evaluare și selecție sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal ASOCIAŢIA TEACH FOR ROMANIA, cu sediul în Clădirea Green Court C, str. Gara Herăstrău, nr. 4D, etaj 7, Sector 2, Bucureşti, înregistrată la Registrul Asociațiilor cu numărul 15292/A/2013, având Cod Unic de Identificare 32590589 (denumită în continuare „Teach for Romania”).


Această informare privește toate datele cu caracter personal colectate de către Teach for Romania, în vederea desfășurării procesului de recrutare, evaluare și selecție a participanților în programul Teach for Romania.


Pentru noi, Teach for Romania, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.


Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Colectăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar în cursul procesului de recrutare, a celui de evaluare și selecție. Acestea sunt comunicate de către dumneavoastră, în mod direct si în mod adecvat (prin corespondenţă scrisă sau e-mail, verbal sau telefonic, prin platforme specializate de recrutare în funcţie de modul de organizare a procesului de recrutare, față în față la centrele de evaluare) departamentelor de Recrutare și Selecție.


Uneori, putem colecta date cu caracter personal care vă privesc și prin intermediul paginilor web de recrutare (i.e. bestjobs) sau alte agenţii specializate, în cazul în care ați aplicat la un anunț de angajare postat pe un astfel de site sau publicat în alt mod de o astfel de agenţie sau v-aţi publicat CV-ul pe o astfel de pagina web, date facute publice de dumneavoastră din social media sau furnizate de referenți persoane fizice ce dețin datele dumneavoastră cu caracter personal.


Datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru derularea procesului de recrutare, nefiind posibilă participarea dumneavoastră în cadrul acestuia fără furnizarea acestor date.


Prelucrarea datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, specificat de dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal:


Managementul procesului de recrutare, evaluare și selecție a participanților în programul Teach for Romania


Scop: Derularea activității de recrutare, evaluare, selecție și integrare a candidaților pentru programul Teach for Romania.


Legalitate: demersuri în vederea semnării contractului de participare în programul Teach for Romania.


Persoane vizate: candidaţii la poziţia de director, profesor, educator sau învăţător în programul Teach for Romania


Date cu caracter personal:
– Date de identificare: numele complet, data nașterii, sexul, domiciliul/ reședința, cetățenia;
– Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail;
– Date privind studiile urmate şi calificările obținute;
– Date privind experiența profesională anterioară;
– Date rezultate din procesul de selecţie, datele furnizate din testul de gramatică a limbii române și din testul de limba engleză;
– Date de identificare ale persoanei ce face recomandare (nume, prenume, loc de muncă, funcție, telefon, e-mail);
– Date suplimentare furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în CV sau în vederea încheierii contractului individual de muncă (e.g. fotografie, hobby-uri, date privind deținerea unui permis de conducere, permis de ședere, certificat de înregistrare a rezidenței, starea civilă etc.).


Durata de prelucrare: durata procesului de recrutare şi selecţie la care se adaugă un an după finalizarea acestuia, pentru apărarea asociaţiei împotriva oricăror plângeri făcute de candidaţi – art. 20 coroborat cu art. 8 din ord 37/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.


Managementul baze de date de talente (R&O)


Scop: Utilizarea datelor cu caracter personal pentru recrutări ulterioare în programul Teach for Romania.


Legalitate: consimțământul persoanelor vizate


Persoane vizate: candidaţii la poziţia de director, profesor, educator sau învăţător în programul Teach for Romania.


Date cu caracter personal:
– Date de identificare: numele complet, data nașterii, sexul, domiciliul/ reședința, cetățenia;
– Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail;
– Date privind studiile urmate şi calificările obținute;
– Date privind experiența profesională anterioară;
– Date rezultate din procesul de selecţie, datele furnizate din testul de gramatică a limbii române și din testul de limba engleză;
– Date suplimentare furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în CV sau în vederea încheierii contractului individual de muncă (e.g. fotografie, hobby-uri, date privind deținerea unui permis de conducere, permis de ședere, certificat de înregistrare a rezidenței, starea civilă etc.).


Durata de prelucrare: 5 ani de la încheierea procesului de recrutare şi selecţie.


Managementul activității de analiză statistică în vederea performanței programului Teach for Romania


Scop: Îmbunătăţirea procesului de sponsorizare, recrutare și derulare a programului Teach for Romania.


Legalitate: interes legitim al Asociatiei pentru evaluarea, analiza și îmbunătățirea activității și a impactului programului Teach for Romania.


Persoane vizate: candidaţii la rolul de profesor, învăţător sau educator, în programul Teach for Romania, participanții în program, elevi și reprezentanții sponsorilor.


Date cu caracter personal:
– Date de identificare: nume şi prenume, data nașterii, gen, etnie, funcție, loc de muncă, semnătura, județul si localitatea de reședință, funcţie, loc de muncă, telefon, e-mail, intoleranțe alimentare; date medicale de care sa tinem cont
– Scorurile obţinute în procesul de selecţie de candidații la programul Teach, opţiunile legate de experienţa bifate dintr-o listă de opţiuni inclusă în formularul de înregistrare (1).
– Date de identificare participanți în program, alumni, elevi corelate cu indicatori de impact si succes (precum indicatori referitori la performanța/evoluție în program, absenteismul școlar, SEL, literație, numerație).


Durata de prelucrare: 10 ani de la încheierea procesului de sponsorizare, recrutare şi selecţie.


Managementul relației cu cursanții participanți la cursurile derulate de Teach for Romania


Scop: Desfăşurarea activităţilor de training şi pregătire a participanţilor la cursurile derulate fizic, mixt și online (platforma www.mento.acadeny, Zoom etc) de Teach for Romania (prin traineri propri sau externi).


Legalitate: Art. 6.1 b – demersuri în vederea semnării contractului/ înscrierii la curs(uri) şi derularea contractului/cursului/cursurilor.


Persoane vizate: participanții la cursuri (învățători, profesori, directori etc.) din sinstemul de educatie public și privat, reprezentanți ai companiilor/ONG-urilot sau altor organizații.


Date cu caracter personal:
– Date de identificare: Nume, prenume, funcţie, semnătura, loc de muncă;
– Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa;
– Fotografii, înregistrări video şi/sau audio (se va utiliza ca derogare pentru utilizarea acestor date consimțământul persoanei vizate);
– Alte date colectate specifice cursului accesat.


Durata de prelucrare: durata de derulare a contractului de parteneriat/colaborare/prestări servicii din care face parte cursul la care se adăuga o perioadă de stocare de 10 ani.


Managementul reclamațiilor și litigiilor


Scop: Derularea activității specifice soluționării reclamațiilor și litigiilor.


Legalitate: interesului legitim urmărit de operator pentru protejarea intereselor organizației.


Persoane vizate: toate persoanele implicate în soluționarea reclamațiilor și litigiilor.


Date cu caracter personal:
– Date de identificare: nume şi prenume, loc de muncă, funcție, telefon, adresă de e-mail;
– Alte date relevante pentru derularea soluţionării reclamațiilor și litigiilor.

Durata de prelucrare: în funcţie de speţă, conform legislaţiei în vigoare, și ulterior pe o perioadă de 2 ani de la soluţionarea reclamaţiei sau litigiului.


Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră în orice alt scop decât cele pentru care ni le-ați încredințat. Mai mult, vă protejam în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele cu caracter personal sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate sunt șterse.


Minimizarea datelor cu caracter personal


Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este limitată la ceea ce este strict necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus.


Destinatarii datelor cu caracter personal


Datele dumneavoastră pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari:
– Voluntarii, participanții si alumnii programului Teach for Romania;
– Angajații și Top managentul Teach for Romania, Teach for All, Membrii Asociației Teach for Romania;
– Furnizori de servicii de recrutare, de evaluare psihologică și competențe specifice, platforme de recrutare (eJobs, Bestjobs, Hipo etc.)
– Furnizori servicii de comunicare ai Teach for Romania, de colectare şi prelucrare date (Zenler/Mento, Galantom, Mailchimp, UK Benevity, Google Form, Salesforce etc);
– Finanțatori și sponsori, potențiali sponsori, donatori și fundraiseri individuali;
– Furnizorii de training şi testare, Coachi, Mentori;
– Furnizori de servicii suport (IT, internet, telefonie, chirie, curățenie; furnizori de cazare, masă, materiale etc.; furnizori de servicii de contabilitate, suport juridic, audit, beneficii, impact, servicii medicale și protecția muncii, SSM etc.).
– Alte organizații din cadrul rețelei Teach for All.


Menţionăm că Teach for Romania a încheiat cu acești destinatari contracte sau acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinzând clauze obligatorii cu privire la asigurarea securității, integrității și confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Veți fi notificat cu privire la orice divulgare viitoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal către orice destinatar nou (fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național.


Securitatea datelor cu caracter personal


Pentru noi, Teach for Romania, securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.


Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.


Cunoașteți-vă drepturile


Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
(1) dreptul de acces la datele cu caracter personal: Aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal care vă privesc şi care sunt prelucrate de Teach for Romania;
(2) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor personale incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, spre exemplu, în cazul în care prelucrarea în continuare nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimțit. Datele cu caracter personal a căror stocare se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse;
(3) dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: În situațiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(4) dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal: Puteți solicita transmiterea, fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care Teach for Romania le prelucrează cu privire la dumneavoastră;
(5) dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: Puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal în cazul în care acestea sunt prelucrate având ca temei legal Interesul legitim , interesul public sau cazul în care acestea au fost folosite pentru crearea de profiluri.
(6) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră pentru recrutări viitoare, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile.


Exercitați-vă drepturile


Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mail: dpo@teachforromania.ro. De asemenea, ne puteți contacta la sediul nostru din Clădirea Green Court C, str. Gara Herăstrău, nr. 4D, etaj 7, Sector 2, Bucureşti.


Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul ca avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.


Date de identificare Responsabil cu protectia datelor
Pentru orice altă clarificare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor la adresa de corespondență: Clădirea Green Court C, str. Gara Herăstrău, nr. 4D, etaj 7, Sector 2, Bucureşti sau la adresa de e-mail: dpo@teachforromania.ro.


În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP.


De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente.


Orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Notă de informare va fi adusă la cunoștința dumneavoastră. Nicio modificare a Notei de informare nu va afecta drepturile pe care vi le conferă legea.


Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră cu caracter personal şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. Va rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri.